Opslag

Generalforsamling søndag 23 april kl.10

Der afholdes Generalforsamling søndag den 23. april kl 10 i klubhuset.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal
være bestyrelsen i hænde skrifteligt senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Adgang og stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været
medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i
kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Medejere, passive medlemmer og støttemedlemmer, som ikke er i
kontingentrestance, har adgang til generalforsamlinger og taleret under punkt
eventuelt men er ikke valgbare og har ikke stemmeret.
Æresmedlemmer kan deltage i generalforsamlingen med aktive medlemmers
rettigheder.
Tilføjet 28. april 2019;
Et medlems ægtefælle/samlever kan have stemmeret ved generalforsamling hvis medlemmet ikke selv gør brug
af denne. Altså kun en stemme pr. medlemsskab