Generalforsamling Søndag d. 28 april kl 10 i klubhuset

Generalforsamling Søndag d. 28 april kl 10 i klubhuset

§8
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver,
den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned, indkaldes med
mindst 3 ugers varsel ved skriftelig meddelelse til medlemmerne.
Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på
tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal
være bestyrelsen i hænde skrifteligt senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Adgang og stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været
medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i
kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Medejere, passive medlemmer og støttemedlemmer, som ikke er i
kontingentrestance, har adgang til generalforsamlinger og taleret under punkt
eventuelt men ikke valgbare og har ikke stemmeret.
Æresmedlemmer kan deltage i generalforsamlingen med aktive medlemmers
rettigheder.
Tilføjet 28. april 2019;
Et medlems ægtefælle/samlever kan have stemmeret ved generalforsamling hvis medlemmet ikke selv gør brug
af denne. Altså kun en stemme pr. medlemsskab