Opslag

Generalforsamling Søndag d. 6. oktober kl 10 i klubhuset

Generalforsamling Søndag d. 6 oktober kl 10 i klubhuset

På generalforsamlingen den 28 april 2024, valgte forsamlingen at stille bestyrelsen i mistillid. Gf blev derfor udsat til der en ny bestyrelse.

Der blev valgt en ny bestyrelse på den ekstraordinære GF den 23. juni.

Det blev besluttet at afholde den udskudte GF den 6. oktober 2024

§8
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver,
den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned, indkaldes med
mindst 3 ugers varsel ved skriftelig meddelelse til medlemmerne.
Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på
tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal
være bestyrelsen i hænde skrifteligt senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Adgang og stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været
medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i
kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Medejere, passive medlemmer og støttemedlemmer, som ikke er i
kontingentrestance, har adgang til generalforsamlinger og taleret under punkt
eventuelt men ikke valgbare og har ikke stemmeret.
Æresmedlemmer kan deltage i generalforsamlingen med aktive medlemmers
rettigheder.
Tilføjet 28. april 2019;
Et medlems ægtefælle/samlever kan have stemmeret ved generalforsamling hvis medlemmet ikke selv gør brug
af denne. Altså kun en stemme pr. medlemsskab